Τα μέλη του Τομέα συμμετέχουν στην διδασκαλία διαφόρων μαθημάτων στα λαίσια Μετατυχιακών ρογραμμάτων τα οοία αρέχονται είτε αό το Τμήμα Βιολογίας είτε αό άλλα Τμήματα ή Πανειστήμια

 

Ι. ΜΔΕ Εφαρμογές της Βιολογίας στην Ιατρική, Τμήμα Βιολογίας, ΕΚΠΑ

(Μαθήματα: Ανοσολογία, Κυτταροκαλλιέργειες)

 

ΙΙ. ΜΔΕ Κλινική Βιοχημεία-Μοριακή Διαγνωστική, Τμήμα Βιολογίας, ΕΚΠΑ

(Μαθήματα: Ανοσολογία, Ειδικά κεφάλαια Ανατομίας-Φυσιολογίας, Μοριακή βάση ανθρώινων ασθενειών, Μοριακή βάση γενετικών ασθενειών

 

ΙΙΙ. ΜΔΕ Σύγχρονες τάσεις στη διδακτική των Βιολογικών Μαθημάτων και Νέες Τεχνολογίες, Τμήμα Βιολογίας, ΕΚΠΑ

(Μάθημα: Βιολογία ΙΙ)

 

ΙV. ΜΔΕ Μοριακή Ιατρική, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ

(Μάθημα: Κυτταρική οργάνωση της ζωής)

 

V. ΜΔΕ Κοινωνιοβιολογία, Νευροειστήμες και Εκαίδευση, Παιδαγωγικό Τμήμα, ΕΚΠΑ

(Μάθημα: Νευροβιολογία)

 

VI. ΜΔΕ Νευροειστήμες, Ιατρική Σχολή, Πανειστήμιο Κρήτης

 

VII. ΠΜΣ Υοψηφίων διδακτόρων, Τμήμα Βιολογίας, ΕΚΠΑ

(Μάθημα: Φυσιολογία-Ανοσολογία)

 

VIII. ΠΜΣ Υοψηφίων διδακτόρων Μοριακή βάση ασθενειών, Ιατρική Σχολή, Πανειστήμιο Κρήτης