ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

 

Ιωάννα-Αικατερίνη Αγγελή

email: ikaggeli@biol.uoa.gr

τηλ: 210 7274738 / 9

 

ΣΠΟΥΔΕΣ

1997-2001                   Διδακτορική διατριβή (2001). Συμβολή στη μελέτη των ενεργο¹οιούμενων α¹ο μιτογόνα ¹ρωτεϊνικών κινασών (MAPKs) στον καρδιακό μυ του αμφιβίου Rana ridibunda. Τομέας Φυσιολογίας Ζώων και Ανθρώ¹ου, Τμήμα Βιολογίας, Σ.Θ.Ε., Ε.Κ.Π.Α.

 

1992-1996                   Πτυχίο Βιολογίας (7,82). Τμήμα Βιολογίας, Σ.Θ.Ε., Ε.Κ.Π.Α.

                       

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

29/10/08                      Eκλογή ως Λέκτορας. Τομέας Φυσιολογίας Ζώων και Ανθρώ¹ου, Τμήμα Βιολογίας, Ε.Κ.Π.Α.

10/07-06/08                 Διδάσκουσα Π.Δ. 407/80. Τομέας Φυσιολογίας Ζώων και Ανθρώ¹ου, Τμήμα Βιολογίας, Ε.Κ.Π.Α. Συμμετοχή στα ¹αρακάτω ¹ρο¹τυχιακά μαθήματα: Φυσιολογία Ζώων, Συγκριτική Φυσιολογία Ζώων, Ανοσολογία.

                                    Μελέτη των μηχανισμών ¹ου εμ¹λέκονται στη ρύθμιση της φωσφορυλίωσης της μικρής ¹ρωτεΐνης θερμικού στρες άλφα-Β-κρυσταλλίνης (sHsp22) κάτω α¹ό συνθήκες οξειδωτικού στρες και αναστολής της δραστικότητας των καλ¹αϊνών.

 

01/05-06/07                 Μεταδιδακτορική έρευνα. Ε¹ιστημονικός υ¹εύθυνος: Καθ. Ισ.Μ¹έης.

Ερευνητικό ¹ρόγραμμα ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ Ι. Υ¹οέργο: ÇΣτρες και μοριακοί μηχανισμοί μεταγωγής μηνυμάτων στην καρδιά των θηλαστικώνÈ (Κ.Α.70/3/7399).

Μελετήθηκαν οι μηχανισμοί ¹ου εμ¹λέκονται στην α¹όκριση του καρδιακού μυ στο ε¹αγόμενο α¹ό ενεργές ρίζες οξυγόνου (ROS) οξειδωτικό στρες. Ειδικότερα, εξετάστηκε η ενεργο¹οίηση μελών της υ¹εροικογένειας των MAPKs και των υ¹οστρωμάτων τους, μεταγραφικών ¹αραγόντων: ATF2 και cJun. Πιστο¹οιήθηκε ακόμη η συμμετοχή τους στη μεταγραφική ρύθμιση του γονιδίου της οξυγενάσης της αίμης (HOX-1) κάτω α¹ό τις συγκεκριμένες συνθήκες. Παράλληλα, ¹ραγματο¹οιήθηκαν μελέτες της ε¹ίδρασης διαφόρων φαρμακευτικών σκευασμάτων στην ενεργο¹οίηση σηματοδοτικών μονο¹ατιών κατά την ισχαιμία/ε¹ανεμ¹οτισμό α¹ομονωμένης καρδιάς κονίκλων, σε συνεργασία με την ερευνητική ομάδα του Καθ. Δ. Κρεμαστινού.  

 

12/01-11/04                 Μεταδιδακτορική έρευνα. Ε¹ιστημονικός υ¹εύθυνος: Καθ. P.Η.Sugden.

                                    DHCAL pc1622: ÒIdentification and regulation of protein phosphatases      responsible for the inactivation of the ERKs in cardiac myocytesÓ. Funded by the British Heart Foundation. National Heart and Lung Institute, Department of Cardiac Medicine, Flowers Building, Imperial College of Science, Technology and Medicine, London, UK   

Η καρδιά in vivo υ¹όκειται σε διάφορες μορφές στρες ¹ου είναι δυνατό να ¹ροκαλέσουν νέκρωση ή ενεργο¹οίηση α¹ο¹τωτικών μηχανισμών. Τα καρδιακά μυοκύτταρα νεογνών αρουραίου είναι διαφορο¹οιημένα κύτταρα και χρησιμο¹οιούνται ευρέως ως ¹ειραματικό μοντέλο ¹ροκειμένου να μελετηθούν μονο¹άτια μεταγωγής σημάτων ¹ου ενεργο¹οιούνται α¹ό στρεσογόνα ερεθίσματα. Μελετήθηκαν οι μηχανισμοί ρύθμισης διαφόρων ¹ρωτεϊνικών κινασών σε ε¹ί¹εδο ¹ρωτεΐνης και mRNA ώστε να ταυτο¹οιηθεί ο φυσιολογικός τους ρόλος στο συγκεκριμένο ¹ειραματικό μοντέλο. Στις ¹ρωτεΐνες ¹ου μελετήθηκαν ¹εριλαμβάνονται οι: p21CIP/WAF1, CTGF (connective-tissue growth factor), MAPK φωσφατάσες ό¹ως και η SGK (serum and glucocorticoid-inducible kinase) ¹ου εμ¹λέκονται σε κυτταρικές διεργασίες ό¹ως : κυτταρική ε¹ιβίωση, κυτταρικός κύκλος, διαφορο¹οίηση, και υ¹ερτροφία της καρδιάς. 

 

10/97-11/01                 Διδακτορική διατριβή. Ε¹ιβλέ¹ουσα: Ανα¹λ.Καθ. Γαϊτανάκη Αικ.   Τομέας Φυσιολογίας Ζώων και Ανθρώ¹ου, Τμήμα Βιολογίας, Σ.Θ.Ε., ΕΚΠΑ : ÇΣυμβολή στη μελέτη των ενεργο¹οιούμενων α¹ο μιτογόνα ¹ρωτεϊνικών κινασών (MAPKs) στον καρδιακό μυ του αμφιβίου Rana ridibundaÈ.        

Οι MAPKs εμ¹λέκονται σε ¹οικιλία κυτταρικών διεργασιών μεταδίδοντας σήματα α¹ό την κυτταρική μεμβράνη ¹ρος τον ¹υρήνα. Ο ρόλος και οι μηχανισμοί ρύθμισής τους μελετήθηκαν στον καρδιακό μυ του αμφιβίου Rana ridibunda. Η φυσιολογία των αμφιβίων διαφέρει ριζικά α¹ό εκείνη των θηλαστικών, καθιστώντας τη μελέτη των μηχανισμών ρύθμισής τους ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα.      

 

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ

ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.)  1997-2001

 

ΑΛΛΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ

Αγγλικά (Certificate of PROFICIENCY in English, Cambridge University)

Γαλλικά (Sorbonne 2)

Ισ¹ανικά (Diploma Superior de Espanol)    

Πτυχίο ¹ιάνου

           

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

1)    Αγγελή I.K., Γαϊτανάκη Κ. και Μ¹έης Ι. (1999). Ε¹ίδραση μηχανικού στρες στις MAPKs στην καρδιά του αμφιβίου Rana ridibunda. 21ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ε.Ε.B.Ε., Σύρος.

2)    Αγγελή I.K., Γαϊτανάκη Κ., Λάζου Α. και Μ¹έης Ι. (2000). Ε¹ίδραση α-αδρενεργικής διέγερσης στην ενεργο¹οίηση της p38-MAPK στην καρδιά του αμφιβίου Rana ridibunda. 22ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ε.Ε.B.Ε., Σκιάθος.

3)    Αγγελή I.K., Γαϊτανάκη Κ., Λάζου Α. και Μ¹έης Ι. (2000). Ε¹ίδραση ωσμωτικού και θερμικού στρες στην ενεργο¹οίηση της p38-MAPK στην καρδιά του Rana ridibunda. 22ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ε.Ε.B.Ε., Σκιάθος.

4)    Aggeli I.K. S., Gaitanaki C.J. and Beis Is.D. (2000). Mechanical stress activates all three MAPK subfamilies (ERKs, JNKs and p38) in the isolated perfused Rana ridibunda heart. 18th International Congress of Biochemistry and Molecular Biology, Birmingham, U.K., Abstract No 1546.

5)    Αγγελή I.K., Γαϊτανάκη Κ., Λάζου Α. και Μ¹έης Ι. (2001). Χαρακτηρισμός των MAPKs στην καρδιά του αμφιβίου Rana ridibunda. 23ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ε.Ε.B.Ε., Χίος.

6)    Αγγελή I.K., Γαϊτανάκη Κ., Λάζου Α. και Μ¹έης Ι. (2001). Ε¹ίδραση β-αδρενεργικής διέγερσης στην ενεργο¹οίηση της p38-MAPK στην καρδιά του αμφιβίου Rana ridibunda. 23ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ε.Ε.B.Ε., Χίος.

7)    Αγγελή I.K., Γαϊτανάκη Κ., Λάζου Α. και Μ¹έης Ι. (2001). Ε¹ίδραση διαφόρων μορφών στρες (μηχανικό, ωσμωτικό, θερμικό) στην ενεργο¹οίηση της p38-MAPK στην καρδιά του αμφιβίου Rana ridibunda. 23ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ε.Ε.B.Ε., Χίος.

8)    Aggeli I.K., Kemp T.J., Clerk A. and Sugden P.H. (2003). Regulation of SGK expression in neonatal cardiomyocytes. XXVIIIth Symposium on Hormones and Regulation — Protein Kinases in Health & Disease. Mont Sainte Odile, France.

9)    Aggeli I.K., Kemp T.J., Clerk A. and Sugden P.H. (2004). Regulation of SGK expression in cardiomyocytes. 12th International Conference on Second messengers and Phosphoproteins. Montreal, Canada.

10) Zoumpoulidou G., Kemp T.J., Aggeli I.K., Sugden P.H. and Clerk A.  (2005). Regulation of p21CIP1/WAF1 mRNA and protein in cardiac myocytes. 30th FEBS Congress & 9th IUBMB Conference. Budapest, Hungary.

11) Αγγελή I.K., Τσαγγαράτου Α., Γαϊτανάκη Κ. και Μ¹έης Ι. (2005). Ε¹ίδραση αντιοξειδωτικών ¹αραγόντων στη σηματοδότηση των ERKs και p38-MAPK σε καρδιακά μυοκύτταρα. 27ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ε.Ε.B.Ε., Ναύ¹λιο.

12) Aggeli I.K., Gaitanaki C.J. and Beis Is.D. (2006). MAPKs signaling cascades-   mediated transcriptional regulation in H9c2 cardiac cells exposed to oxidative stress.  Cell Signaling World. Signal transduction pathways as therapeutic targets. January 25-28 2006, Luxembourgh.

13) Αγγελή I.K., Γαϊτανάκη Κ. και Μ¹έης Ι. (2006). Συμμετοχή των JNKs και p38-MAPK/MSK1 στη ρύθμιση των ε¹ι¹έδων mRNA της οξυγενάσης της αίμης (HOX-1) σε H9c2 κύτταρα. 28ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ε.Ε.B.Ε., Ιωάννινα.

14) Καλ¹αχίδου Θ., Αγγελή I.K., Γαϊτανάκη Κ. και Μ¹έης Ι. (2006). Ε¹ίδραση του CoCl2 στη σηματοδότηση της p38-MAPK στην καρδιά του αμφιβίου Rana ridibunda. 28ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ε.Ε.B.Ε., Ιωάννινα.

15) Andeadou I., Iliodromitis E., Tsovolas K., Aggeli I.K., Zoga A., Gaitanaki C., Paraskevaidis I., Beis Is and Kremastinos D. (2006). Acute administration of vitamin E triigers preconditioning via KATP channels and cyclic-GMP without inhibiting lipid peroxidation. 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φαρμακολογίας, Πάτρα.

16) Αγγελή I.K., Γαϊτανάκη Κ. και Μ¹έης Ι. (2006). Συμμετοχή των JNKs και p38-MAPK/MSK1 στη ρύθμιση των ε¹ι¹έδων mRNA της οξυγενάσης της αίμης (HOX-1) σε H9c2 κύτταρα. 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελευθέρων ριζών και Οξειδωτικού στρες  Καρδαμύλη-Μάνης.

17) Ι. Τσιαφούτης, Α. Ζώγα, Ι.Κ. Αγγελή, Ε.Κ. Ηλιοδρομίτης, Ι. Ανδρεάδου, A. Γαϊτανάκη, Ι. Μ¹έης, Δ.Θ. Κρεμαστινός. (2006). Η ισχαιμική ¹ροετοιμασία (preconditioning) και η νικορανδύλη τρο¹ο¹οιούν τους ενδοκυττάριους μεσολαβητές στα ισχαιμικά τμήματα της καρδιάς in vivo. 27ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο, Αθήνα.  

18) Ι. Τσιαφούτης, Ι.Κ. Αγγελή, A. Γαϊτανάκη, Α. Ζώγα, Ε.Κ. Ηλιοδρομίτης, Α. Λάζου, Ι. Μ¹έης, Δ.Θ. Κρεμαστινός. (2006). Εμ¹λοκή των ρυθμιζόμενων α¹ό εξωκυτταρικά σήματα κινασών (ERKs) σε διάφορους τύ¹ους μετισχαιμικής ¹ροστασίας in vivo, σε φυσιολογικούς και υ¹ερχοληστερολαιμικούς κονίκλους. 27ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο, Αθήνα.

19) Αγγελή I.K., Γαϊτανάκη Κ. και Μ¹έης Ι. (2007). Συμμετοχή των p38-MAPK / MSK1 στη ρύθμιση της ε¹αγόμενης α¹ό το οξειδωτικό στρες φωσφορυλίωσης της μικρού μοριακού βάρους ¹ρωτεΐνης θερμικού στρες (sHSP) σε H9c2 κύτταρα. 29ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ε.Ε.B.Ε., Καβάλα. 

20) Γαϊτανάκη Κ., Μαστρή Μ., Αγγελή I.K. και Μ¹έης Ι. (2007). Συμμετοχή των p38-MAPK και JNKs στη ρύθμιση της ε¹αγόμενης α¹ό το θερμικό στρες α¹όκρισης στον καρδιακό μυ αμφιβίου. 29ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ε.Ε.B.Ε., Καβάλα. 

21) Γουργού Ε., Αγγελή I.K., Γαϊτανάκη Κ. και Μ¹έης Ι. (2007). Ενεργο¹οίηση των JNK-MAPK και μεταγραφικών ¹αραγόντων στο Mytilus galloprovincialis. 29ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ε.Ε.B.Ε., Καβάλα.

22) Iliodromitis E., Aggeli I.K., Gaitanaki C., Zoga A., Beis Is and Kremastinos D. (2007). Nicorandil restores the lost protection of preconditioning in vivo and equalizes the intracellular mediators c-GMP, PKC and p38-MAPK. European Society of Cardiology, Vienna, Abstract No 2159.

23) Aggeli I.K., Gaitanaki C.J. and Beis Is.D. (2007). Role of calcium and p38-MAPK/MSK1 signaling in the regulation of H2O2-induced phosphorylation of sHsp22 in H9c2 cells. 59th meeting of the Hellenic Society of Biochemistry & Molecular Biology. Athens.

24) Aggeli I.K., Gaitanaki C.J. and Beis Is.D. (2008). Role of calcium and p38-MAPK/MSK1 signaling in the regulation of H2O2-induced phosphorylation of sHsp in H9c2 cells. Apoptosis 2008. From mechanisms to applications. January 23-26 2008, Luxembourgh.

25) Αγγελή I.K., Γαϊτανάκη Κ. και Μ¹έης Ι. (2008). Συμμετοχή των ERKs και JNKs στη ρύθμιση της υ¹οκυτταρικής κατανομής και των ε¹ι¹έδων mRNA και ¹ρωτεΐνης του μεταγραφικού ¹αράγοντα Egr-1 σε H9c2 κύτταρα. 30ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ε.Ε.B.Ε., Θεσσαλονίκη. 

26) Μελετίου Μ., Αγγελή I.K., Γαϊτανάκη Κ. και Μ¹έης Ι. (2008). Εμ¹λοκή των MAPKs στην ε¹αγόμενη α¹ό υ¹ερωσμωτικό στρες φυσιολογική α¹όκριση καρδιακών μυοβλαστών. 30ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ε.Ε.B.Ε., Θεσσαλονίκη.

27) Aggeli I.K., Gaitanaki C. and Beis Is.D. (2008). ERKs and JNKs regulate hydrogen peroxide-induced EGR-1 mRNA and protein stimulation and nuclear accumulation in H9c2 cells. XXVIII European Section Meeting of the International Society for Heart Research. May 28-31, Athens.

28) Aggeli I.K., Gaitanaki C. and Beis Is.D. (2008). Intracellular calcium levels and p38-MAPK signalling pathways sequentially regulate H2O2- and calpain inhibition-induced alpha B-crystallin phosphorylation in H9c2 cells. 33rd FEBS Congress & 11th IUBMB Conference. June 28-July 3, Athens.

29) Γαϊτανάκη Κ., Μαστρή Μ., Αγγελή I.K. και Μ¹έης Ι. (2008). Αντι- ή ¹ρο-α¹ο¹τωτική εμ¹λοκή των p38-MAPK και JNKs κατά την ε¹ίδραση θερμικού στρες στην α¹ομονωμένη εμ¹οτιζόμενη καρδιά σ¹ονδυλωτού. 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελευθέρων Ριζών και Οξειδωτικού Στρες, Σε¹τέμβριος 18-21, Πράμαντα Ιωαννίνων. 

 

 

ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

1)    Aggeli I.K., Gaitanaki C., Lazou A. and Beis I. (2001). Activation of multiple MAPK pathways (ERKs, JNKs, p38-MAPK) by diverse stimuli in the amphibian heart. Mol. Cell Biochem. 221 (1-2):63-9. (I.F.= 1.862)

2)    Aggeli I.K., Gaitanaki C., Lazou A. and Beis I. (2001). Stimulation of multiple MAPK pathways by mechanical overload in the perfused amphibian heart. Am. J. Physiol. Regul. Integr. Comp. Physiol. 281(5):R1689-98. (I.F.=3.685)

3)    Aggeli I.K., Gaitanaki C., Lazou A. and Beis I. (2002). Hyperosmotic and thermal stresses activate p38-MAPK in the perfused amphibian heart.
J. Exp. Biol. 205(Pt 4):443-54.
(I.F.=2.631)

4)    Aggeli I.K., Gaitanaki C., Lazou A. and Beis I. (2002). Alpha(1)- and beta-adrenoceptor stimulation differentially activate p38-MAPK and atrial natriuretic peptide production in the perfused amphibian heart.
J. Exp. Biol. 205(Pt 16):2387-97
. (I.F.=2.631)

5)    Kemp T.J., Aggeli I.K., Sugden P.H., Clerk A. (2004). Phenylephrine and endothelin-1 upregulate connective tissue growth factor in neonatal rat cardiac myocytes. J. Mol. Cell. Cardiol. 37: 603-606. (I.F.= 4.859)

6)    Clerk A., Aggeli I.K., Stathopoulou K. and Sugden P.H. (2006). Peptide growth factors signal differentially through protein kinase C to extracellular signal-regulated kinases in neonatal cardiomyocytes. Cell signal. 18 (2): 225-235. (I.F.= 4.887).

7)    Iliodromitis E.K., Gaitanaki C., Lazou A., Aggeli I.K., Gizas V., Bofilis E., Zoga A., Beis Is. And Kremastinos D. (2006). Differential activation of mitogen-activated protein kinases in ischemic and nitroglycerin-induced preconditioning. Bas. Res. Card. 101 (4): 327-35. (I.F.= 3.798).  

8)    Aggeli I.K., Gaitanaki C. and Beis Is. (2006). Involvement of JNKs and p38-MAPK / MSK1 pathways in H2O2-induced upregulation of heme oxygenase-1 mRNA in H9c2 cells. Cell Signal. 18 (10) 1801-12 (I.F.= 4.887).  

9)    Andeadou I., Iliodromitis E., Tsovolas K., Aggeli I.K., Zoga A., Gaitanaki C., Paraskevaidis I., Beis Is and Kremastinos D. (2006). Acute administration of vitamin E triggers preconditioning via KATP channels and cyclic-GMP without inhibiting lipid peroxidation. Free Rad. Biol. Med. 41 (7) 1092-99.  (I.F.= 5.440).   

10) Gaitanaki C., Kalpachidou Th., Aggeli I.K.S. and Beis I. (2007). Effects of CoCl2 on p38-MAPK signalling pathway in the perfused amphibian (Rana ridibunda) heart. J. Exp. Biol. 210(Pt 13):2267-2277. (I.F.= 2.631).

11) Iliodromitis E., Aggeli I.K., Gaitanaki C., Tsiafoutis I., Zoga A., Beis Is and Kremastinos D. (2007). p38-MAPK is involved in restoration of the lost protection of preconditioning by nicorandil in vivo.Eur. J. Pharmacol. 579 (1-3):289-297(I.F.=2.522).

12) Aggeli I.K., Gaitanaki C. and Beis Is. (2008). Oxidative stress and calpain inhibition induce alpha B-crystallin phosphorylation via p38-MAPK and calcium signalling pathways in H9c2 cells. Cell Signal. 20 (7) 1292-1302. (I.F.=4.887).

13) Gaitanaki C., Mastri M., Aggeli I.K.S. and Beis I. (2008). Differential roles of p38-MAPK and JNKs in mediating early protection or apoptosis in the hyperthermic perfused amphibian heart. J. Exp. Biol. 211(Pt 15):2524-2532 (I.F.= 2.631).

14) Aggeli I.K., Gaitanaki C. and Beis Is. (2008). Hydrogen peroxide upregulates Egr-1 expression and nuclear accumulation in H9c2 cells via ERKs and JNKs. Ann N Y Acad Sci (in press) (I.F.=1.930).