2


ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ


ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΟΝΟΜΑ Παναγιώτα

ΕΠΙΘΕΤΟ Κοτσακιόζη

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ: Αντώνιος

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ:17/10/1984, Μυτιλήνη Λέσβου

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:2107274740

e-mail: pkotsakiozi@hotmail.com

ΣΠΟΥΔΕΣ

10/2007- : Εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο τμήμα Βιολογίας του Ε.Κ.Π.Α με θέμα: Οικο-φυσιολογικές προσαρμογές του γένους Codringtonia.


26/09/2002-6/10/2006: Σπουδές στο Τμήμα Βιολογίας, της σχολής Θετικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (βαθμός πτυχίου 6,82).


ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

2005-2006:Εκπόνηση διπλωματικής εργασίας στον τομέα Φυσιολογίας Ζώων και Ανθρώπου με θέμα: Οικο-φυσιολογικές προσαρμογές στα χερσαία σαλιγκάρια Helix aspersa και Helix figulina. Επιβλέπων: Επίκ. Καθηγητής: Ε.Δ Βαλάκος


ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

Πολύ καλή γνώση Αγγλικής


ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ

9/2002-9/2006:Υποτροφία από το Ίδρυμα Σαλατέλλη για προπτυχιακές σπουδές.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΣΕ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Κοτσακιόζη Π, Γκιώκας Σ, Παφίλης Π. (2008) Οικοφυσιολογικές αποκρίσεις δύο ειδών χερσαίων σαλιγκαριών κατά τη διαθέριση. Ευκαιριακές και παγιωμένες στρατηγικές. Ανακοίνωση στο 30ο Πανελλήνιο συνέδριο ΕΕΒΕ, Θεσσαλονίκη, Μάιος 2008.

Κοτσακιόζη Π, Γκιώκας Σ, Παφίλης Π, Βαλάκος Ε.Δ. Εποχικές μεταβολές σε πρότυπα φυσιολογίας του χερσαίου σαλιγκαριού Helix aspersa: Μια ιστορία επιτυχίας. Ανακοίνωση στο 29ο Πανελλήνιο συνέδριο ΕΕΒΕ, Καβάλα, Μάιος 2007.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Giokas S , Kotsakiozi P, Karkoulis P, Pafilis P, Valakos E.D. How variable are the seasonal ecophysiological adaptations of land snails in semi-arid ecosystems? Ανακοίνωση στο 10th international congress on the zoogeography and ecology of Greece and adjacent regions, Πάτρα Ιούνιος 2006.


ΑΛΛΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ


Pafillis P. Kotsakiozi P. and S. Valakos (eds) (2008). Book of Abstracs of 6th International Symposium on lacertids of Mediterranean Basin. Mythimna (Lesvos isl.) June 2008.

2